Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján!








 

K ü l ö n ö s   k ö z z é t é t e l i   l i s t a


Nyitva tartás szorgalmi időben mindkét telephelyünkön 6-20 óráig.


1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

- Dolgozóink

2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége

Valamennyi oktató-nevelő munkát segítő dolgozónk a munkaköre ellátásához megfelelő végzettséggel rendelkezik.

3. Az országos mérés-értékelés eredményei évenként

 



4. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói

(A tanulói létszám változása 2009. okt. 1-től 2010. aug. 31-ig)

 

2009-2010. tanév
évf.
2009. okt. 1-i
létszám (fő)
2010. jún. 30-i
létszám (fő)
lemorzsolódás
(%)
Spec. 30 28 -6,6
1. 74 75 +1,4
2. 79 78 -1,3
3. 65 65 0
4. 68 66 -2,9
5. 77 75 -2,6
6. 64 64 0
7. 78 78 0
8. 83 83 0

 

(A tanulói létszám változása 2008. okt. 1-től 2009. aug. 31-ig)

 

2008-2009. tanév
évf.
2008. okt. 1-i
létszám (fő)
2009. jún. 30-i
létszám (fő)
lemorzsolódás
(%)
Spec. 29 29 0
1. 82 82 0
2. 71 68 -4,2
3. 69 68 -1,4
4. 81 82 +1,2
5. 61 63 +3,3
6. 77 80 +3,9
7. 81 84 +3,7
8. 64 65 +1,6

(A tanulói létszám változása 2007. okt. 1-től 2008. aug. 31-ig)

2007-2008. tanév
évf.
2007. okt. 1-i
létszám (fő)
2008. aug. 31-i
létszám (fő)
lemorzsolódás
(%)
Spec. 22 24 +9,1
1. 71 69 -2,8
2. 69 68 -1,4
3. 80 76 -5
4. 65 53 -18,5
5. 79 73 -7,6
6. 78 77 -1,3
7. 73 65 -11
8. 61 58 -4,9

5. Általános iskolánk továbbtanulási mutatói

 

6. Szakkörök igénybevételének lehetősége


Név

Foglalkozás neve

Szabó Ildikó

Rovásírás

Takácsné Omaisz Judit

Nyelvész 2.o.

Németh Erika

Irodalom 1.o.

Fákiné Szalai Judit

Olvasás- és gondolkodásfejlesztés 2.o.

Császár Viktória Éva

Kézműves 2.o

Császár Viktória Éva

Kézműves 3. o.

Kánai Anna

Irodalom 2.o.

Kánai Anna

Természetismeret 2.o.

Faragó Zsuzsanna

Nívó matematika 2.o.

Faragó Zsuzsanna

Nívó matematika 3.o.

Varga Anita

Nyelvész 3.o.

Katona Adrien

Lego 3.o.

Barnáné Papp Gyöngyi

Irodalom 3. o.

FeldénéLedniczky Gyöngyi

Irodalom 4. o.

Hézser Péterné

Nyelvész 4. o.

Antal Zsuzsanna

Nívó matematika 4. o.

Pelyváné Szendrei Erzsébet

Matematika felvételi előkészítő

Fésűs Magdolna

Magyar felzárkóztatás

Bagita-Virth Ágnes

Kézműves szakkör

Bagita-Virth Ágnes

Matematika szakkör

Kajati-Tóth Ágnes

Angol  tehetséggondozás

Kajati- Tóth Ágnes

Angol  felzárkóztatás

Szigeti Zsolt

Gyógytestnevelés

Tóth Béla

Dráma

Kontha Gabriella

Nyelvtan  felzárkóztatás

Barna Zsuzsanna

Matematika felvételi előkészítő

Bakondi Katalin

Nyelvtan  felzárkóztatás

Hézser Péterné

Nyelvtan tehetséggondozás

Szél László

Magyar felvételi előkészítő

Szél László

Rádiós szakkör

Szél László

Magyar  felzárkóztatás

Barva Miklós

Katasztrófavédelem

Tóth Béla

Magyar felvételi előkészítő

Vinczéné Tóth Ibolya

Magyar felvételi előkészítő

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Az otthoni házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

1. Az otthoni házi feladatok szabályai

Iskolánkban a házi feladat adásának célja a tantárgyi követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek elmélyítése, a tanultak emlékezetbe vésése, az ismeretek további gyakorlása, és bővítése.

Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyiségét, vagyis a megoldásuk optimális idejét mindig a tanuló életkorához kell igazítani.Az írásbeli és szóbeli házi feladatok mennyisége tantárgyanként nem haladhatja meg a 25-30 percet.

A házi feladatok elkészítése, ill. sorozatos mulasztása beleszámít a tanulók szorgalom jegyébe is.

A házi feladat el nem készítéséért, a hiányzó felszerelés miatt a tanuló elégtelen osztályzatot nem kaphat az adott tantárgyból.

A hétvégére és a szünetekre feladott házi feladat mennyisége nem haladhatja meg a szokásos, ill. az egyik óráról a másikra feladott házi feladatok mennyiségét.

A gyermeket motiváló, szorgalmi házi feladat a pedagógus szándékától, pedagógiai céljától függően, tetszőlegesen adható.

Az otthoni, és a délután történő felkészülés és az órai munka elengedhetetlen része a megfelelő felszerelés, ezért a tanulók kötelesek ezeket magukkal hozni az iskolába, minden tantárgyhoz külön füzetet vezetni, és ügyelni annak rendezettségére, áttekinthetőségére.

A tanév elején a szaktanár tájékoztatja a tanulókat a tárgyi követelményekről, az otthoni, illetve délutáni (szóbeli és írásbeli) felkészülés ellenőrzésének, értékelésének és minősítésének módszereiről, a szorgalmi munkák beszámításáról, illetve az írásbeli házi feladat hiányának szankcióiról.

 

2. Az iskolai beszámoltatás követelményei

Az egyes tantárgyak követelményei eltérőek. Azonban minden számonkérés alapkövetelménye:

 • folyamatos, érthető legyen
 • az írásbeli munkának megfelelő „arculata” legyen
 • magabiztosan adjon számot tudásáról a tanuló.

 

Szóbeli beszámoltatás

Törekedni kell arra, hogy a szóbeli felelet a jelenleginél nagyobb teret kapjon a tanulók számonkérésében. Ezt támasztja alá a tanulói visszajelzés is, hiszen a tanulók 50%-a szóban, 50%-a írásban felel szívesebben.

A szóbeli számonkérést fontosnak tarjuk, mert

 • szélesebb körű, reálisabb kép kapható a tanuló tudásáról;
 • lehetőséget ad a szókincsfejlesztésre;
 • az írásnehézségekkel küzdő gyerekek teljesítménye jobb;
 • rávezető kérdésekkel segíthető a tanuló, így tudása jobban értékelhető;
 • ismétlési lehetőséget biztosít a hallgatóknak;
 • a hallgatók figyelmét fejleszti;
 • gyakorlási lehetőséget biztosít a szabatos, pontos, lényegre törő kifejezésre;
 • a rendszeres szóbeli felelet megszoktatja a tanulóval a szereplést, s kialakítja azokat a magatartási formákat, melyeket a beszédhelyzet megkíván;
 • tudatosítja a különböző beszédhelyzetek beszédstílusát;
 • idegen nyelv esetében elsődleges cél a beszélni tudás.

 

A szóbeli számonkérés formái:

 • összefüggő felelet adott leckéből, témából;
 • kiselőadás;
 • beszámoló (pl. kísérlet, élmények, olvasottak);
 • párbeszédek előadása;
 • tananyaghoz kapcsolódó kérdésekre válaszadás;
 • tárgyak, élőlények leírása;

A szóbeli számonkérés rendje:

 • minden tanuló kapjon lehetőséget a szóbeli számonkérés valamelyik formájára;
 • a részképesség-zavaros gyerekeknél a számonkérésnek csak ez a módja adhat reális képet;
 • képességek, illetve a téma figyelembevételével a tanuló kaphat felkészülési időt, illetve használhat vázlatot;

Az írásbeli beszámoltatások formái:

 • írásbeli felelet (egy-egy órai anyag számonkérése egy vagy több tanulót, esetleg az egész osztályt érintően);
 • házi feladat javítása, ellenőrzése, esetenkénti értékelése érdemjeggyel;
 • tájékozódó felmérés (előzetes felmérés a témazáróhoz  ill. annak előkészítése);
 • témazáró felmérés;

Az írásbeli beszámoltatások rendje:

 • Egy tanítási napon legfeljebb két tájékozódó vagy témazáró felmérés íratható.
 • Az írásbeli felmérők időpontját előre közöljük a tanulókkal.
 • Ahol erre lehetőség van, 5. ill. 6. órában nem íratunk felmérést.
 • Egyes tantárgyak esetében félévkor és év végén évfolyamonként egységes felmérőt íratunk.

Az írásbeli beszámoltatások korlátai:

Részképesség zavarral küzdő (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás) gyermekeknél az írásbeli számonkérést szóbeli számonkérés válthatja ki, ha ezt a szakvélemény is alátámasztja.

Az írásbeli beszámoltatásnál ügyelni kell arra, hogy a felmérő terjedelme, betűmérete, stb.

megfeleljen a gyermekek életkorának.

Az írásbeli beszámoltatások értékelése:

A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők:

 

Teljesítmény (%)

Érdemjegy

0 – 30

1

31 – 50

2

51 – 75

3

76 – 89

4

90 – 100

5

 

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött szerepe: Az írásbeli beszámoltatás is alkalmas arra, hogy képet adjon a tanulók tudásáról.

Az írásbeli beszámoltatások értékelésben betöltött súlya:

A témazáró felmérés kivételével, az egyéb írásbeli számonkérés ugyanolyan arányban számít bele a félévi illetve év végi érdemjegybe, mint a szóbeli feleletek vagy órai munkáért adott érdemjegyek.

A témazáró felmérések osztályzatát pirossal írjuk be a naplóba, jelezve azt, hogy értéke a bizonyítványba kerülő érdemjegy kialakításánál súlyosabban számít.

A kiemelkedő tanulmányi munka elismerése:

 • félévkor, év végén tantárgyi dicséret;
 • kimagasló tanulmányi eredményért nevelőtestületi dicséret;
 • közösségért végzett kimagasló munkáért dicséret;
 • „Az év tanulója” kitüntetés

 

 

MINIMUMSZINTEK

 

 

 

 

Vissza



Szent István Általános Iskola Szigethalom +36-24-407608, +36-24-402861

Honlapkészítés